Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i European Institute of Science AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i European Institute of Science AB (OLD)

Erbjudande

Emittent: European Institute of Science AB
Teckningspris: 0,50 SEK
Teckningsperiod: 5 oktober - 19 oktober 2018
Teckna B-aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

I syfte att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten beslutade styrelsen 2018-09-11 att genomföra en nyemission på högst 9 MSEK till kursen 0.50 SEK per aktie och med företrädesrätt för aktieägarna och med övriga villkor enligt nedan.

Den som på avstämningsdagen den 28 september 2018 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken, för European Institute of Science AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. För en (1) per avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt, av serie B. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna tretton (13) nya aktier av serie B.

Teckningsperioden löper under tiden från och med den 5 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2018.

 

Memorandum

Anmälningssedel-teckning utan företräde

Anmälningssedel för särskild anmälan

Kostnadseffekt

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Teckna B-aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
European Institute of Science AB


Aktie: European Institute of Science AB
Anmälningsperiod: 5 oktober - 19 oktober 2018
Teckningskurs: 0,50 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i European Institute of Science AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken B-aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod