Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Enersize Oyj
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner i Enersize Oyj

Erbjudande

Emittent: Enersize Oyj
Teckningspris: 0,65 SEK
Teckningsperiod: 1 oktober - 16 oktober 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Investerarträff i Stockholm: 8 oktober 2019 kl. 18:00, Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2. Vid intresse skicka anmälan till enersize@mangold.se

Om bolaget

Enersize är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bedriver verksamhet inom tryckluftssystem. Bolaget har utvecklat en egen automatiserad mjukvara som genom datainsamling och analys kan ge 10-50 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Enersize har tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4 000 kunder globalt. 90 procent av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 2 procent av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk.

 

Affärsidé
Enersizes affärsidé är att erbjuda industrier effektivisering i tryckluftssystem, oberoende av hårdvaruleverantör. Effektiviseringarna innebär ekonomiska besparingar, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad hållbarhetsredovisning. Bolaget arbetar med Internet of Things (IoT)-system med molnbaserad big data-insamling och hantering som analyseras genom egna algoritmer som identifierar systemsvagheter och möjliga besparingsåtgärder.

 

Vision
Enersize vision är att bli det ledande Bolaget inom effektivisering av och energibesparing i industriella tryckluftssystem och att därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle.
Verksamhet
Enersize bedriver verksamhet inom tryckluftssystem. Bolagets tjänster inkluderar produktion och försäljning av analys- och arbetsverktyg för energibesparing inom tryckluftssystem samt konsultationstjänster inom samma fält. Långsiktigt finns ett mål att inte bara kunna mäta på tryckluftssystem, utan även att styra utrustning i dessa.

 

Affärsmodell
Enersizes affärsmodell är en B2B SaaS och bygger på försäljning av energibesparande och effektivitetshöjande projekt samt mjukvarulicenser. Historiskt har Bolaget arbetat med vinstdelningsprojekt och har kvar några sådana kundprojekt i Kina. Under 2018 – 2019 har Bolaget styrt om fokus från Kina mot en expansion i framför allt Norden. Intäkter kommer från projekt, licensavgifter och vinstdelning och varierar beroende på kundens storlek och servicenivå. Licens avgifterna baseras på analys av tidigare erfarenhet och är aggressivt prissatta för att möjliggöra den snabbast möjliga expansionen på den nordiska och europeiska marknaden. Parallellt sker utvärdering av den nya affärsmodellen i Kina. Varje komponent i plattformen säljs som en licens till anläggningsförvaltnings-bolag, industri eller oberoende entreprenörer. Licenserna faktureras kvartalsvis i förskott med en tydlig prisstruktur baserad på servicenivån och hur långt kontrakt som skrivs med kunden.

 

Bakgrund & Motiv

Bolaget befinner sig i ett skede där organisationens försäljnings-, marknadsförings- och produktionsorganisation fortfarande är under utveckling. I dagsläget har kundorderstocken inte nått tillräcklig höjd för att Bolaget ska kunna självfinansiera rörelsekapitalbehovet. Nuvarande kapital beräknas räcka till december 2019.

 

Förestående nyemission som Bolagets styrelse har beslutat om är avsedd att täcka rörelsekapitalsunderskottet under nästkommande 12 månader samt skapa möjligheter för Bolaget att expandera ytterligare på Europamarknaden och kan vid full teckning inbringa cirka 4,4 MEUR före emissionskostnader. Efter beräknade emissionskostnader vid fullteckning om cirka 0,6 MEUR, uppskattas nettolikviden till cirka 3,7 MEUR.

 

Vid en fullteckning av Erbjudandet bedöms Emissionslikviden om 3,7 MEUR täcka Bolagets rörelsekapital fram till november 2020, och återbetala Bolagets kortfristiga skulder.

 

Styrelsen i Enersize bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Rörelsekapitalet har varit ansträngt och Bolaget har under 2019 finansierat delar av verksamheten genom upptagande av kortfristiga skulder samt konvertering av skulder till aktier.

 

Varför investera?
• Enersize har nystöpts med en ny organisation och står redo för expansion på den europeiska marknaden.

• Uppskalning med licensintäkter säkerställer god marginal.

• Den nya affärsmodellen är beprövad under 2019 med betalande kunder i både Europa och i Kina.

• Beprövade produkter som tillsammans bildar en produktportfölj som är unik på marknaden.

• En satsning som ger avtryck i våra klimatmål.

• Möjlighet till global expansion.

 

Kapitalanvändning
Förestående emission är avsedd till att täcka det rådande rörelsekapitalbehovet i Enersize verksamhet, uppgående till cirka 3,4 MEUR vilket inkluderar återbetalning av Bolagets kortfristiga lån om 1,4 MEUR som upptogs för att avsluta Bolagets tidigare finansieringsform om konvertibelfinansiering. Den totala nettolikviden efter emissionskostnader om cirka 0,6 EUR vid fulltecknat Erbjudande som presenteras i detta Prospekt uppgår till cirka 3,7 MEUR.

Viktig information

Teckningspris: 0,65 SEK / 0.06 EUR per aktie

Teckningsperiod i Sverige: 1 oktober 2019 – 16 oktober 2019

Teckningsperiod i Finland: 1 oktober 2019 – 18 oktober 2019

Handel med teckningsrätter: 1 oktober 2019 – 14 oktober 2019

 

Villkor: För varje befintlig aktie i Enersize Oyj får du en (1) teckningrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier i Enersize. För två (2) tecknad och tilldelad aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption.

 

Investerarträff i Stockholm: 8 oktober 2019 kl. 18:00, Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2. Vid intresse skicka anmälan till enersize@mangold.se

Bilagor

Teaser

Prospekt

Tilläggsprospekt

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

Kostnadseffekt aktie

Kostnadseffekt teckingsoption

Video

Enersize VD presenterar på Aktiedagen den 23 september 2019

 

Hur fungerar Enersize?

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Enersize Oyj


Aktie: Enersize Oyj
Anmälningsperiod: 1 oktober - 16 oktober 2019
Teckningskurs: 0,65 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Enersize Oyj. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier. OBS! KONTANT BETALNING MÅSTE SKE I SAMBAND MED ANSÖKAN.
• Betala till bankgiro 5029-9601, som referens, ange personnummer/ organisationsnummer vid betalning.
• Betalning från utlandet ska ske till bankkonto i Swedbank, IBAN-nummer SE92 8000 0890 1196 4497 9644 SWIFT-adress: SWEDSESS. Som referens, ange pers.nr/ org.nr.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod