Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Ecomb AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Ecomb AB

Erbjudande

Emittent: Ecomb AB
Teckningspris: 0,45 SEK per aktie
Teckningsperiod: 4 december - 18 december 2020
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

ECOMB i korthet

ECOMBs affärsidé är att erbjuda marknaden tekniska lösningar och servicetjänster i syfte att minska utsläppen från pannor inom kraftvärme- och industrisektorn samt via dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB syresätta övergödda sjöar och hav där döda bottnar brett ut sig.

 

Affärsmodellen bygger på direktkontakter och projektförsäljning till slutkunder inom kraftvärme- och industrisektorn samt kommuner. Detta sker i samarbete med våra internationella partners på de mest intressanta geografiska marknaderna.

 

Villkoren i korthet

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2020 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för ECOMB äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehades av Bolagets aktieägare erhåll en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i ECOMB.

 

Teckningsperioden löper mellan den 4 december – 18 december 2020.

 

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,45 SEK per aktie.

 

Blanketter

Memorandum

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Kostnadseffekter

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Ecomb AB (publ)


Aktie: Ecomb AB (publ)
Anmälningsperiod: 4 december - 18 december 2020
Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Ecomb AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod