Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Dr Sannas AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Dr Sannas AB

Erbjudande

Emittent: Dr Sannas AB
Teckningspris: 4 SEK
Teckningsperiod: 4 mars - 18 mars 2019
Erbjudandets Storlek2 MSEK
Maximalt antal aktier i Erbjudandet506 198
TeckningsrätterTre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie
Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet28 februari 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND

 

Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden.

Målsättningen är att göra det enkelt att leva hälsosamt, varje dag, hela livet. När produkterna skapas används bara ingredienser från naturen som är bra för huden och kroppen – baserat på den senaste forskningen inom natur, människa och hälsa. Produkterna utvecklas av Dr Sanna Ehdin tillsammans med företagets expertteam, som består av bland annat en hudläkare och en doktor i immunologi.

 

Bolaget har sedan 2018 antagit en expansionsstrategi där tillväxt kommer att ske genom förvärv och fortsatt utökning av produktutbudet. Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin expansion mot en lönsam koncern.

 

MOTIV FÖR EMISSIONEN

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin expansion mot en lönsam koncern. Syftet är att fortsatt hålla en hög takt av produktutveckling, kunna öka produktionsnivåer och därmed lagernivåer för att långsiktigt förbättra bruttomarginalen samt stärka upp det egna kapitalet.

 

Villkor: Tre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny stamaktie av serie B.

Teckningskurs: 4 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 4 mars 2019–18 mars 2019

Avstämningsdag: 28 februari 2019

 

Villkor och Anvisningar

Teaser

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Dr Sannas AB


Aktie: Dr Sannas AB
Anmälningsperiod: 4 mars - 18 mars 2019
Teckningskurs: 4 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Dr Sannas AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod