Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i CoinShares International Limited
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i CoinShares International Limited

Erbjudande

Emittent: CoinShares International Limited
Teckningspris: 44,90 SEK
Teckningsperiod: 23 februari - 2 mars 2021
Emissionslikvid:151 MSEK
Teckningsåtaganden:83 procent av Erbjudandet
Pre-money värdering:2 837 MSEK
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

KORT OM COINSHARES

CoinShares skapar innovativ infrastruktur samt finansiella produkter och tjänster för digitala tillgångar. Verksamheten bedrivs mestadels genom CoinShares två huvudsakliga affärsenheter, CoinShares Passive, som emitterar börshandlade produkter som erbjuder exponering mot ett urval digitala tillgångar, och CoinShares Capital Markets, som fokuserar på handelsverksamhet. Därtill äger och driver Koncernen ett antal ytterligare affärsenheter och andelar i andra bolag med samlingsbegräppet Tillväxtområden. De finansiella produkter och tjänster som tillhandahålls av Koncernen överensstämmer med alla tillämpliga regelverk och är strukturerade för att förutse krav från institutionella investerare.

 

CoinShares Passive

 • Totalt 9 emitterade produkter som handlas på olika Nasdaq-segment, Nordic Growth Market (“NGM”), Börse Stuttgart, Deutsche Börse och Six Swiss Exchange (”SIX”)
 • ETP:er utfärdade genom Koncernbolaget XBT Providers Befintliga Certifikatprogram står för Förvaltade Tillgångar om 4,56 MDUSD per den 19 februari 2021
 • Genererade en omsättning om 11,3 MGBP under niomånadersperioden som avslutades i september 2020

 

CoinShares Capital Markets

 • Har sedan verksamhetens start upprätthållit hedgepositionen för Koncernens ETP:er utfärdade av CoinShares Passive
 • Omfattande kontrollmiljö som innefattar Bolagets internt utformade och framtagna handels- och utförande-infrastruktur
 • Förvaringslösningar genom ett Joint Venture (”JV”) med Nomura och Ledger som heter Komainu, en av JFSC reglerad förvaltare och förvaringsinstitut för digitala tillgångar
 • Partner till en av de största amerikanska plattformarna för individuella pensionskonton, verkställer marknadsorder för dess räkning genom principer för bästa utförande
 • Totala handelsvolymer under 2020 på över 7,5 MDUSD
 • Vinst från handel med påverkan på det totalresultat som Koncernen genererade under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2020 om 11,1 MGBP

 

Tillväxtområden

 • Värdepappershandel genom det amerikanska dotterbolaget CoinShares Capital LLC
 • Gold Token SA (”GTSA”), utfärdare av en guldunderstödd stablecoin, (“DGLD”)
 • CoinShares Gold and Cryptoassets Index (“CGCI”), I samarbete med Imperial College London

 

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Under 2013 identifierade CoinShares grundare vissa egenskaper inom marknaden för digitala tillgångar som var jämförbara med 1990-talets begynnande råvarumarknader. Marknaden för digitala tillgångar var volatil, illikvid och saknade formell struktur och professionellt deltagande. Intresset för marknaden växte, men investerares brist på förståelse för hur man köper, förvarar och handlar med digitala tillgångar hindrade – och fortsätter i viss utsträckning än idag att hindra – professionella investerare och bolag från att gå in på marknaden.

 

Koncernen har sedan början av 2013 erbjudit exponering för digitala tillgångar och varit verksam i handel med digitala tillgångar. Under de senaste åtta åren har CoinShares blivit en av de främsta aktörerna inom branschen för digitala tillgångar, lanserat ett brett urval av produkter och fonder inom digitala tillgångar och tillhandahållit exponering mot digitala tillgångar till ett urval investerare.

 

Styrelsen anser att Erbjudandet och Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market bland annat kommer att:

 • Öka Koncernens balansomslutning till stöd för genomförandet av dess strategiska initiativ;
 • Ge Koncernens aktieägare och motparter större transparens gällande Koncernens finansiella ställning;
 • Öka graden av regulatorisk granskning av Koncernen, vilket tillåter den att påvisa sin höga nivå av bolagsstyrning för externa parter;
 • Öka CoinShares varumärkeskännedom; och
 • Tillhandahålla likviditet till Bolagets aktieägare.

 

Nettolikviden från Erbjudandet kommer användas till att:

 • Förbättra möjligheterna för Capital Markets-teamet att utnyttja sina handelsstrategier och dra nytta av ytterligare möjligheter på marknaden;
 • Utöka den passiva kapitalförvaltningens erbjudande;
 • Stödja tillväxtinitiativ;
 • Förvärva kompletterande bolag;
 • Investera i infrastruktur och interna kontrollprocesser för riskhantering; och
 • Tillhandahålla allmänt rörelsekapital.

 

 

BILAGOR

Prospekt

Anmälningssedel för teckning av aktier i CoinShares International Limited

Anmälningssedel för teckning av aktier i CoinShares International Limited (ifyllbar)

Likvidgranskningsblankett, fysiska personer

Likvidgranskningsblankett, juridiska personer

Kostnadseffekt

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
CoinShares International Limited


Aktie: CoinShares International Limited
Anmälningsperiod: 23 februari - 2 mars 2021
Teckningskurs: 44,90 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i CoinShares International Limited. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod