Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Capital Conquest AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Capital Conquest AB

Erbjudande

Emittent: Capital Conquest AB
Teckningspris: 1,50 SEK
Teckningsperiod: 30 november - 14 december 2018
Erbjudandets storlek15,3 Mkr
Värdering pre-money71 Mkr
Maximalt antal aktier i Erbjudandet10 184 242
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

KORT OM BOLAGET

Capital Conquest är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla
och avyttra noterade och onoterade aktier i syfte att skapa värdetillväxt för Bolagets aktieägare. Bolagets affärsmodell
har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 MSEK
efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i är idag holdingbolaget Hugo & Partner AB.

AFFÄRSIDÉ

Capital Conquest AB affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter
där Capital kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och entreprenörsleda företag.

 

MOTIV FÖR SPRIDNINGSEMISSIONEN

Styrelsen har för avsikt att notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige (MTF) men för att uppnå börsens krav
på en listning krävs det att bolaget utökar antalet aktieägare i bolaget från nuvarande cirka 200 st till minimum 500 st men
önskvärt från bolaget sida är att kunna uppnå en spridningsgrad om cirka 800-1000 st aktieägare och därför genomföra denna
spridningsemission.

 

 

VILLKOR

Företrädesrätt:Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda
aktieboken för Biotech-IgG Equity AB (”Biotech”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation
till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehades av Bolagets aktieägare erhölls en (1) specialrätt.
Sjuttiofem (75) specialrätter berättigar till teckning av en (1) ny B aktie Capital Conquest AB

Teckningskurs: 1,50 SEK/aktie (courtage utgår ej)

 

Teckningstid: 30 november till 14 december 2018

 

Emissionsbelopp: 15,3 Mkr

 

Memorandum

Anmälningssedel- teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Capital Conquest AB


Aktie: Capital Conquest AB
Anmälningsperiod: 30 november - 14 december 2018
Teckningskurs: 1,50 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Capital Conquest AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod