Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Brunkeberg Systems AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Brunkeberg Systems AB

Erbjudande

Emittent: Brunkeberg Systems AB
Teckningspris: 93 SEK
Teckningsperiod: 7 april - 28 april 2021
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

För närvarande har vi tekniska problem med emissionsteckningar via macOS och iOS. Vi arbetar så fort vi kan med att åtgärda problemen.
Du kan teckna digitalt på följande länk: https://app.assently.com/t/d6ype3 

Tills vidare kan problemet också kringgås genom att uppdatera en inställning i webbläsaren.
Se guide här >

 

BAKGRUND OCH MOTIV

Brunkeberg Systems är ett patentskyddat Logistiksystem för hantering av fasadelement och containers med byggmaterial och prefabricerad inredning vid byggnation av höga hus. Vertikala skenor i fasaden och Brunkebergs temporära horisontella logistiklösning möjliggör denna revolutionerande metod för snabbare, säkrare byggande och sänkta underhållskostnader.

Motivet till nyemissionen är att tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt.

Emissionslikviden skall användas till att säkra bolagets likviditet, kort- och långsiktiga överlevnad, samt implementera bolagets nya marknadsplan för en internationell expansion av verksamheten och i synnerhet den inledande kommersialiseringsfasen i USA.

 

VILLKOR

Villkor: Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 93 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 7 april 2021 – 28 april 2021.

Avstämningsdag: 1 april 2021.

DOKUMENT

Memorandum

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekter

Video

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Brunkeberg Systems AB


Aktie: Brunkeberg Systems AB
Anmälningsperiod: 7 april - 28 april 2021
Teckningskurs: 93 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Brunkeberg Systems AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod