Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudandet om att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Brunkeberg Systems AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Brunkeberg Systems AB

Erbjudande

Emittent: Brunkeberg Systems AB
Teckningspris: 15,73 SEK
Teckningsperiod: 11 december - 24 januari 2020
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BRUNKERBERG SYSTEMS I KORTHET

Brunkeberg Systems är ett patentskyddat System för hantering av material och fasadelement på höghus. Vertikala skenor i fasaden möjliggör vår revolutionerande metod för snabbare säkrare byggande. Du kan installera dubbelt så stora panoramafönster på halva tiden, och det är bara början. Systemet kan även användas för distribution av annat material på bygget. När bygget är klart kan de vertikala spåren användas till en lång rad smarta funktioner och tjänster. För mer information gällande Brunkeberg Systems, se memorandum nedan.

 

ERBJUDANDET I KORTHET

Den som på avstämningsdagen den 9 december 2019 är registrerad aktieägare i Brunkeberg Systems AB äger företrädesrätt
att teckna aktier i emissionserbjudandet och erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer erbjudas att tecknas
av befintliga aktieägare och andra investerare.

 

Teckningskurs: 15,73 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Erbjudandets Storlek: cirka 5 MSEK

Maximalt antal aktier i Erbjudandet: 317 799

Antal aktier före emissionen – 1 271 196

Antal aktier efter vid full teckning – 1 588 995

Avstämningsdag: 9 december 2019

Teckningsperiod: 11 december 2019 – 24 januari 2020

 

DOKUMENT

Villkor och anvisningar

Brev från styrelsen

 

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

 

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Brunkeberg Systems AB


Aktie: Brunkeberg Systems AB
Anmälningsperiod: 11 december - 24 januari 2020
Teckningskurs: 15,73 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Brunkeberg Systems AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod