Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättad informationsfolder riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsfoldern och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsfolder har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Box Destilleri AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Box Destilleri AB

Erbjudande

Emittent: Box Destilleri AB
Teckningspris: 28 SEK
Teckningsperiod: 20 maj - 7 juni 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND OCH MOTIV

 

Efter introduktionen av våra egna buteljerade produkter 2014 och etableringen på den svenska marknaden som en betydande aktör med on-going produkter i Systembolagets fasta sortiment är det dags att ta nästa steg – internationell etablering med en stark och diversifierad produktportfölj. En avgörande faktor för framgång är ökad tillgång på lagrad whisky för on-going produkter och bra åldersbalans i lagerhusen. Dessutom behövs investeringar i organisation, marknad och varumärke. En utbyggnad av produktionen är genomförd under 2018 och nu står lagerbyggnader, fat och viktigt rörelsekapital för att fortsätta utvecklingen i fokus för denna nyemission.

 

BOLAGETS VERKSAMHET OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

 

Box Destilleri AB:s affärsidé är:

Att med Höga Kusten som bas ge whiskyälskare maltwhiskyupplevelser av yppersta kvalitet.

Vår vision är ”världens bästa maltwhisky”

Vårt varumärke är High Coast Single Malt Whisky (High Coast Whisky).

Bolaget har varit ”on steam” sedan hösten 2010 och producerar idag ca 220 000 LPA per år vid anläggningen i Sörviken, Bjärtrå. Vi har mer än 10 500 fat med mognade whisky i våra lagerhus. Ungefär 3 500 unika privata fatägare finns i vårt fatägarprogram, med personliga fat på 39,25 liter. High Coast Whisky finns i Systembolagets ordinarie sortiment med High Coast Dálvve och presenterade under april-maj i år i en ny serie med on going-produkter under serienamnet Origins. Bolaget står inför en stark försäljningsexpansion på såväl den svenska som den internationella marknaden.

 

VILLKOR

 

Teckningskurs: 28 SEK/AK B

Teckningsperiod: 20 maj 2019 – 7 juni 2019

 

 

BIFOGADE FILER

 

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Memorandum

Villkor och anvisningar

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

VD-ord

 

 

 

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Box Destilleri AB


Aktie: Box Destilleri AB
Anmälningsperiod: 20 maj - 7 juni 2019
Teckningskurs: 28 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Box Destilleri AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod