Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättad informationsfolder riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsfoldern och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsfolder har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Bambuser AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Bambuser AB

Erbjudande

Emittent: Bambuser AB
Teckningspris: 0,57 SEK
Teckningsperiod: 10 april - 24 april 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND OCH MOTIV

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten under kommande tolvmånadersperiod. För att trygga verksamheten under
verksamhetsåret 2019 inklusive att initiera utveckling av en mobil live-videolösning för e-handel har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission, villkorat av årsstämmans
godkännande, med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om 12,974 MSEK.

 

Emissionslikviden är ämnad att täcka kapitalbehovet för att driva Bolagets löpande verksamhet under det kommande året samt att finansiera initierandet av utveckling av
den nya mobila Live-videolösning för e-handel som nyligen påbörjats tillsammans med Wellstreet Services och IT-konsultbolaget Harbour Front.

 

Emissionen är säkerställd till 100 procent. Vid den tidpunkt då utvecklingsarbetet, som nu är initierat, avseende produkten för mobil live-videolösning för e-handel kommit till det
skedet att produkten är kommersiellt lanseringsbar är det företagsledningens bedömning att Bolaget då nått en ny fas. Vid den tidpunkten kommer en uppskalning av Bolaget
erfordras genom att tillföra ytterligare resurser och kompetenser. De primära kompetenserna avser då försäljnings-, marknads-, content- samt ytterligare utvecklings- och
designresurser. Vid den tidpunkt då produkten kommit till det skedet kan detta innebära att styrelsen då kommer att föreslå ytterligare emissioner.

 

VIDAREUTVECKLING AV BAMBUSERS TEKNIK

Bambuser initierar nu utvecklingen av en produkt som ska kombinera det bästa från både fysiska butiker och online-shopping.

 

Genom att lägga till livevideo och interaktivitet för online-shopping vill Bambuser skapa en mer engagerande, transparant och informationsrik e-handelsupplevelse för konsumenter.

 

För detaljister kommer det förhoppningsvis leda till högre konverteringar, färre returer och vara ett kraftfullt verktyg för att driva trafik till sina egna sajter och egna onlinebutiker.

 

FRAMTIDA MÖJLIGA INTÄKTER

Bambuser har med sin nya mobil live-videolösning för e-handel förhoppningar om att skapa en produkt som kan vara med och ta andelar av en tillväxtmarknad som ännu är i sin
linda.

 

Det ska understrykas att tidsperspektivet för försäljningscyklerna kopplat till de potentiella framtida kunderna av den mobila live-videolösning för e-handel som Bolaget nu utvecklar
uppskattas till en period om minst 6 till 12 månader.

 

En försäljningscykel består av en serie etapper från att den första kontakten tas med en potentiell framtida kund till det att en överenskommelse om avtal och därigenom en
kundförbindelse med faktiska intäkter blir aktuella för Bambuser.

 

VILLKOR

Teckningskurs: 0,57 SEK per aktie

Teckningsperiod: 10 april 2019 – 24 april 2019

Garantiåtaganden och teckningsåtaganden: Emissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garatiåtagande

 

BIFOGADE FILER

Inbjudan till teckning

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Bambuser AB


Aktie: Bambuser AB
Anmälningsperiod: 10 april - 24 april 2019
Teckningskurs: 0,57 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Bambuser AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod