Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Amnode AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Amnode AB

Erbjudande

Emittent: Amnode AB
Teckningspris: 0,05 SEK
Teckningsperiod: 5 juni - 19 juni 2018
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Styrelsen i Amnode AB beslutade  den 15 april 2018 om en Företrädesemission om cirka 7,0 MSEK, vilket i huvudsak inkluderar följande villkor.

 

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 juni 2018. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av fyra (4) nya aktier i Företrädesemissionen.

 

Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan den 5 juni 2018 till den 19 juni 2018.

 

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Anmälningssedel för särskild anmälan

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Kostnadseffekt

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Amnode AB


Aktie: Amnode AB
Anmälningsperiod: 5 juni - 19 juni 2018
Teckningskurs: 0,05 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Amnode AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod