Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Active Biotech AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB

Erbjudande

Emittent: Active Biotech
Teckningspris: 1,05 SEK
Teckningsperiod: 7 januari - 21 januari 2021
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Bakgrund

Styrelsen för Active Biotech beslutade den 5 november 2020 att föreslå en företrädesemission om cirka 75 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Likviden från företrädesemissionen ska användas till att ge Active Biotech den finansiella uthållighet som krävs för att genomföra de planerade pre-kliniska och kliniska studierna relaterade till Bolagets prioriterade projekt, vilket krävs för att invänta utfallet av pågående kliniska studier samt för att kunna genomföra förhandlingar med samarbetspartners kring Bolagets övriga utvecklingsprojekt.

Se Bolagets pressmeddelande från den 5 november 2020 för ytterligare information om bakgrund och motiv till företrädesemissionen.

Villkor i korthet

Per avstämningsdagen den 4 januari 2021 ska två befintliga aktier i Active Biotech berättiga innehavaren till teckning av en ny aktie. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Teckningskursen uppgår till 1,05 kronor per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer tillföra Active Biotech cirka 76,2 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökas Active Biotechs aktiekapital med högst 375 000 kronor från nuvarande 750 000 kronor till högst 1 125 000 kronor genom utgivande av högst 72 618 240 nya aktier.

Teckningstiden löper från och med 7 – 21 januari 2021.

 

 

 

Prospectus (Eng)

Prospekt (Sv)

Special Subscription form for subscription of share with subscription rights

Subscription for share without subscription rights

Teckning utan företräde

Särskild anmälan

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Kostnadseffekt

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Active Biotech AB


Aktie: Active Biotech AB
Anmälningsperiod: 7 januari - 21 januari 2021
Teckningskurs: 1,05 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Active Biotech AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod