Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Panion Animal Health AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Panion Animal Health AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Panion Animal Health AB
Teckningspris: 1 SEK
Teckningsperiod: 7 december - 21 december 2018
Erbjudandets storlek7,7 MSEK
Maximalt antal aktier i Erbjudandet7 687 374
TeckningsrätterTre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.
Avstämningsdag för deltagande i erbjudandet5 december 2018
Handel i teckningsrätter7 december 2018 - 19 december 2018
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Bakgrund

För ett litet Biotechbolag har Panion kommit långt i sin utvecklingsplan.
Panions utvecklingsplan baseras på 20 års vetenskaplig forskning. Panions licensavtal med CombiGene ger Panion tillgång till studier avseende säkerhets- och effektdata. CombiGene har i närtid publicerat framgångsrika studier om dosbedömning och långsiktig effektivitet. Panion har tillgång till data från två säkerhetsstudier hos hundar, den senaste studien slutfördes under sommaren 2018. De sista analyserna pågår fortfarande och Bolaget förväntar sig en slutrapport i slutet av fjärde kvartalet 2018. Delar av analyserna som ingår i slutrapporten har publicerats varpå dessa studier visar på ett bra utfall.

Panion har kommit långt i förberedelserna för den första effektstudien (Pilotstudie), denna studie planeras att genomföras på en stor djurklinik i Nordamerika. I dagsläget arbetar vi med planering, protokollskrivning, myndighetskontakter och med att säkerställa samarbetspartnern för denna studie.

På den regulatoriska sidan har Panion öppnat en INAD-fil med US-FDA, Panion hade ett mycket bra möte med FDA’s Center for Veterinary Medicine i oktober. I EU har Panion haft ett bra och informativt möte med Innovation Task Force i den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Båda myndigheterna är uppmuntrande, hjälpsamma och intresserade av den här nya tekniken för att behandla hundar med epilepsi. Bolaget samarbetar med både FDA och EMA så att forskning och utveckling överensstämmer med myndigheternas råd och rekommendationer vilket är väldigt viktigt då risker för bakslag, pga olika tolkningar av den kommande pilotstudien, kan minimeras.

 

Motiv för emissionen

Motivet för nyemission är att säkerställa den kommande pilotstudien i USA. Det finns i dagsläget olika alternativ att tillgå för den kommande finansieringen. Genom att erbjuda befintliga ägare möjlighet att vara med ger vi befintliga ägare samma villkor som eventuellt kommer erbjudas externa finansiärer.

 

Användning av emissionslikvid

Emissionslikviden ska användas enligt följande prioritering:

1) cirka 4 MSEK för slutförande av klinisk prövning på hundar med epilepsi i USA

2) cirka 1 MSEK för fortsatt produktutveckling och myndighetskoordinering

3) cirka 2,5 MSEK för genomförande av potentiella licensieringsprojekt

 

Villkor: Tre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 1 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 7 december 2018–21 december 2018

Avstämningsdag: 5 december 2018

 

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel- teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Panion Animal Health AB


Aktie: Panion Animal Health AB
Anmälningsperiod: 7 december - 21 december 2018
Teckningskurs: 1 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Panion Animal Health AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod