Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier genom nyttjande av teckningsoptioner enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i ESEN eSports AB
Läs mer

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO3) i ESEN eSports AB

Erbjudande

Emittent: ESEN eSports AB
Teckningspris: 0,37 SEK per aktie
Nyttjandeperiod: 22 februari - 8 mars 2021

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO 3) i ESEN eSports AB

 

Den 22 februari 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO3) som emitterades i samband med den unitemission som genomfördes under tredje kvartalet 2020. Nyttjandeperioden pågår fram till den 8 mars 2021.

Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO 3) äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,37 SEK per aktie.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare ska använda anmälningssedeln nedan för utnyttjande av teckningsoptioner.

Förvaltareregistrerade optionsinnehavare ska kontakta sin förvaltare för utnyttjande av teckningsoptioner

 

Anmälningssedel

 

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Anmälan av erbjudande i
ESEN eSports AB


Aktie: ESEN eSports AB
Anmälningsperiod: 22 februari - 8 mars 2021
Teckningskurs: 0,37 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i ESEN eSports AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod