Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva konvertibler enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av konvertibler i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Konvertiblerna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Cortus Energy AB
Läs mer

Inbjudan till konvertering av konvertibler serie KV1 i Cortus Energy AB, konverteringsperiod Q3 2020

Erbjudande

Emittent: Cortus Energy AB
Teckningspris: 0,37 SEK
Konverteringsperiod: 24 september - 30 september 2020
Nominellt värdeKonvertiblerna har ett nominellt värde om 0,50 SEK
Konvertiblernas löptid7 juli 2020 - 7 januari 2022
Konvertiblernas räntaKonvertiblerna löper med en årlig ränta om 10 procent. Upplupen ränta återbetalas på förfallodagen om lånet dessförinnan inte konverterats till aktier

CORTUS ENERGY I KORTHET

Cortus Energy AB (publ) är ett svenskt företag som tillhandahåller förnybar energigas till process-, transport- och kraftindustri baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2020.

 

Brev till konvertibelinnehavare – Cortus Energy AB

Anmälningssedel – Cortus Energy AB

Fullständiga villkor för konvertibler av serie KV1

Kostnadseffekt

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

 

Anmälan av erbjudande i
Cortus Energy AB


Konvertibel: Cortus Energy AB
Anmälningsperiod: 24 september - 30 september 2020
Teckningskurs: 0,37 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Cortus Energy AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har konverterat @antal_aktier stycken konvertibler.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod