Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Brilliant Future AB
Läs mer

Inbjudan till förvärv av units i Brilliant Future AB

Erbjudande

Emittent: Brilliant Future AB
Teckningspris: 13,00 SEK per unit
Förvärvsperiod: 31 maj - 14 juni 2021
Villkor:Den som på avstämningsdagen den 27 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Wise erhåller en (1) inköpsrätt per innehavd aktie. En (1) inköpsrätt ger möjlighet att förvärva en (1) unit i Brilliant, varav en (1) unit består av en (1) befintlig aktie och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO1.
Garanti och förvärvsförbindelser:Wise har erhållit förvärvsförbindelser om cirka 64 MSEK och garantiåtaganden om cirka 32 MSEK, motsvarande sammanlagt cirka 96 MSEK och 100 procent av erbjudandet.
Avstämningsdag:27 maj 2021.
Handel med inköpsrätter:31 maj - 9 juni 2021.
Teckningsoptioner:En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Brilliant till en teckningskurs om 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 17 februari 2023 till och med den 2 mars 2023, dock lägst 7 SEK och högst 10 SEK per aktie.

Förvärva units som kund till Mangold utan företrädesrätt

Teckna

*Notera att du måste vara kund hos Mangold för att kunna förvärva units i Brilliant via sidan ovan. Om du inte redan är Mangoldkund kan du enkelt och kostnadsfritt öppna ett konto via denna länk.

Förvärva units utan företrädesrätt

Teckna

Brilliant Future i korthet

Brilliant erbjuder datadrivna undersöknings- och actionplattformar för både kundupplevelse- och medarbetarundersökningar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att utveckla och erbjuda SaaS-lösningar för kundupplevelse- och medarbetarundersökningar, där ett stort fokus ligger på att hjälpa företag att agera på de insikter man får genom sina undersökningar (actionplattform). Genom att både erbjuda funktionalitet i plattformarna, såsom exempelvis rekommendationer, handlingsplaner och uppföljningsverktyg, samt ett utbud av Professional Services tjänster såsom analys, ledarutveckling och förändringsstöd, erbjuder Brilliant hela spektrat tjänster som stöttar kunderna i sin väg mot att nå sina strategiska mål. Brilliant är, via sina drygt 400 kunder och cirka 3 miljoner enkätsvar per år, aktivt i mer än 50 länder. Bolaget har 89 anställda som arbetar med produktutveckling, marknadsföring och försäljning samt konsultuppdrag.

 

I dagsläget härrör cirka 35 procent av Brilliants fakturerade försäljning från abonnemangsbaserad försäljning. I syfte att renodla verksamheten och intäktsstrukturen utvecklar Brilliant sedan år 2019 en ny teknisk plattform inom segmentet medarbetarundersökningar. Den produkt som kan genereras på den nya plattformen har, likt produkten inom segmentet kundundersökningar, en abonnemangsbaserad intäktsstruktur och erbjuds idag till nya kunder, samtidigt som befintliga kunder succesivt kommer att migreras över till den nya plattformen. Denna förändring innebär en ny affärsmodell där Brilliant går från att vara ett projektbolag till ett mer renodlat produktbolag med fokus på SaaS-lösningar och en målsättning om att 70 procent av den fakturerade försäljningen ska vara abonnemangsbaserad vid ingången av år 2023.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Wise föreslog att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattade beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva Units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant. Vid årsstämman i Wise den 12 maj 2021 beslutades att godkänna styrelsens beslut. Den 12 maj 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Brilliant att emittera teckningsoptionerna av serie TO1 till de personer som kommer att tilldelas aktier i Erbjudandet. Wise styrelse anser att Brilliant har en väsentlig marknadspotential och att kapital behöver tillföras för att denna potential ska kunna realiseras. Vidare har Brilliant med sin digitala produkt och abonnemangsaffär delvis andra behov än Wise övriga verksamheter som huvudsakligen är rekrytering, konsultuthyrning och HR-tjänster. Sammantaget bedömer Wise styrelse att det vore fördelaktigt att renodla Wise-koncernens verksamhet och att säkerställa att dotterbolaget Brilliant får tillgång till kapital via en egen marknadsnotering. I syfte att både renodla verksamheterna och tillföra kapital till Wise och Brilliant har Wise styrelse valt att dela upp koncernen genom att avyttra Brilliant. Sammanfattningsvis är skälen för transaktionen att renodla verksamheterna, att både Wise och Brilliant säkerställer sina framtida kapitalbehov samt att Brilliant får en större exponering och den kvalitetsstämpel som en noterad miljö innebär. Detta i sin tur underlättar för Bolaget att uppnå sin fulla potential.

 

Genom Erbjudandet med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wise till skillnad från ett erbjudande riktat till tredje man, får Wise aktieägare möjlighet att förvärva Units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i Brilliant samtidigt som Wise erhåller försäljningslikvid. Dessutom ges de aktieägare som inte önskar utnyttja Erbjudandet möjlighet att försöka sälja sina tilldelade inköpsrätter via den handel som kommer att anordnas av Mangold. Om aktieägarna väljer att inte utnyttja tilldelade inköpsrätter finns förvärvsförbindelser respektive garantiåtaganden från vissa aktieägare och externa investerare gentemot Wise att förvärva Units i Brilliant om totalt 96 MSEK, varav cirka 32 MSEK utgör garantiåtaganden. Därför anser Wise styrelse att en avyttring till i första hand de egna aktieägarna är mer förmånlig för aktieägarna än om Erbjudandet i första hand riktas till tredje man.

 

Wise avser att använda nettoförsäljningslikviden i Erbjudandet om cirka 90 MSEK till att (i) återbetala ett banklån som avses tas upp i samband med ett aktieägartillskott till Brilliant (cirka 44 procent), och finansiera låneavtalet med Brilliant (cirka 30 procent) samt (ii) stärka Wise balansräkning (cirka 23 procent). Brilliant avser att använda kapitalet som tillförs från Wise Group om cirka 40 MSEK och från emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO1 om högst cirka 74 MSEK till att fortsätta Brilliants produktutveckling, geografiska expansion och återbetalning av lånet från Wise.

 

Vidare har styrelsen för Brilliant ansökt och erhållit godkännande, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First North spridningskrav, om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. En notering bedöms fortsatt viktig för Brilliant, bland annat i förhållande till kunder och för att kunna rekrytera och behålla medarbetare men också för tillgång till expansionskapital om behov skulle uppstå. Prospektet har upprättats i syfte att kunna erbjuda aktieägarna i Wise och allmänheten möjlighet att förvärva Units i Brilliant.

 

Bilagor

Prospekt – Brilliant Future AB

Anmälningssedel – Förvärv av units utan företräde för Mangolds kunder

Anmälningssedel – Förvärv av units utan företräde

Anmälningssedel – Förvärv av units med företräde

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Kostnadseffekt

Video

Anmälan av erbjudande i
Brilliant Future AB


Unit: Brilliant Future AB
Anmälningsperiod: 31 maj - 14 juni 2021
Teckningskurs: 13,00 SEK per unit


Denna anmälan ska användas för anmälan om förvärv av units i Brilliant Future AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per förvärvare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser förvärv omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all förvärv för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod