Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudan och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om accept i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande erbjudandehandling har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i
Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Erbjudande

Emittent: CAPITAL CONQUEST AB
Teckningspris: 0,05 SEK
Acceptperiod: 28 maj - 26 juni 2020

ERBJUDANDET

 

Efter köp ägde Capital Conquest per den 3 april aktier motsvarande 29,64 procent av aktierna i Smart. Samtidigt hade Capital Conquests kapitalförsäkring köpt aktier motsvarande 14,15 procent av aktierna i Smart. Även om Capital Conquests ägarandel i Smart inte uppnådde budpliktsnivån om 30 procent uttalade Aktiemarknadsnämnden den 9 april 2020 i uttalandet 2020:13 att god sed i aktiemarknaden innebar att Capital Conquests aktier i detta sammanhang skulle läggas samman med kapitalförsäkringens vid bedömningen av om budpliktsnivån uppnåtts varvid Aktiemarknadsnämnden anmodade Capital Conquest att lämna ett uppköpserbjudande avseende de övriga aktierna i Smart. Sedan Aktiemarknadsnämndens uttalande köpte Capital Conquest omedelbart innan Erbjudandet den 22 april 2020 direkt ytterligare aktier och uppnådde samma dag även budpliktsnivån genom Capital Conquests direktägande i Smart. Capital Conquest är nu största aktieägare i Smart genom 40,52 procent direktägda aktier och genom 14,15 procent av aktierna som ägs av Capital Conquests kapitalförsäkring, tillsammans 54,67 procent av kapital och röster i Smart. Capital Conquest avser att i samband med tiden för Erbjudandet överföra de Smart-aktier som Capital Conquest äger genom en kapitalförsäkring till sin egen depå. Redan genom den överföringen kommer Smart att bli ett dotterbolag till Capital Conquest.

 

Sedan budplikt uppkommit lämnade Capital Conquest den 22 april 2020 ett kontanterbjudande till övriga aktieägare i Smart att överlåta samtliga sina aktier i Smart till Capital Conquest.

 

Aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM SME.

 

Erbjudandehandling

Acceptsedel

Infobrev

 

 

VILLKOR I KORTHET FÖR CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I

SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Acceptperiod: 28 maj – 26 juni 2020

Datum för utbetalning:  Avses ske successivt veckovis med början cirka en vecka efter acceptfristens inledning. Avstämning sker sista bankdagen varje vecka med start den 3 juni 2020. Likviden kan förväntas på säljarens konto tre till fyra bankdagar efter avstämning.

Acceptpris: 0,05 SEK per aktie

Anmälan av erbjudande i


Anmälningsperiod: 28 maj - 26 juni 2020
Teckningskurs: 0,05 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i . Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod