Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudan och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om accept i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande erbjudandehandling har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Erbjudande till aktieägarna i DIF Invest AB
Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i DIF Invest AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Djurgårdens IF Fotbollsförenings uppköpserbjudande av aktierna i DIF Invest
Teckningspris: 1 för hela innehavet SEK
Acceptperiod: 28 april - 19 maj 2020

ERBJUDANDET

 

DIF Invest AB:s (org.nr 556304–6985) (”DIF Invest” eller ”Bolaget”) affärsidé var att hjälpa DIF Fotboll med finansiering av spelarköp. Bolaget har varit verksamt under många år och genomfört cirka 40 spelaraffärer för motsvarande cirka 150 MSEK. FIFA beslutade 2015 att tredje part inte får ha ett ekonomiskt intresse i en enskild spelare, vilket innebär att Bolagets verksamhet inte kan bedrivas längre. 2016 skänkte Bolagets största ägare över 2 miljoner aktier till Djurgårdens IF Fotbollsförening (org.nr 802015–5043) (”DIF Fotboll” eller ”Föreningen”) och därefter är Föreningen huvudägare med över 50% av såväl kapital som röster. DIF Invests tillgångar består framförallt av fordringar på kommande aktieutdelningar från DIF Fotboll om och när sådana föreligger. Ett substansvärde per aktie kan uppskattas till någonstans ca 2,50 SEK/aktie.

 

Djurgården Fotboll hade ett fantastiskt år 2019 med vårt 12e SM-guld på herrsidan. Dock gick vår verksamhet med ett underskott på närmare 15 MSEK varav knappt hälften berodde på att vi vann SM-guldet. Med den uppkomna situationen med Corona-viruset och dess effekter så är situationen för 2020 mycket oförutsägbar.

 

Det finns många aktieägare som i detta läge vill stödja vår förening på olika sätt varav ett sätt är att skänka sina aktier i DIF Invest så att kommande överskott kommer till DIF Fotboll tillgodo. Därför har DIF Fotboll kommit överens att förvärva aktier från följande större aktieägare; Lars-Erik Sjöberg (ordförande i DIF Fotboll), Lars Ölander, Peter Lindell, Per Bouveng (VD och styrelseledamot DIF Invest), Hans Stenberg (ordförande i DIF Invest), Stefan och Karl-Johan Persson samt Jan-Peder Norstedt (tidigare mångårig ordförande i Djurgårdsalliansen).

 

Sammanlagt motsvarar det 102 970 A- och B-aktier motsvarande 2,24% av kapitalet och 2,08% av rösterna. Priset för aktierna är 1 kr till varje aktieägare och för deras samtliga aktier.

 

Acceptsedel

Följebrev

 

Villkor i korthet för Djurgårdens IF Fotbollsförenings uppköpserbjudande av aktierna i DIF Invest

Acceptperiod: 28 april – 19 maj 2020

Datum för utbetalning:  Omkring den 26 maj 2020

Acceptpris: 1 SEK för samtliga dina aktier

Anmälan av erbjudande i
Erbjudande till aktieägarna i DIF Invest AB


Aktie: Erbjudande till aktieägarna i DIF Invest AB
Anmälningsperiod: 28 april - 19 maj 2020
Teckningskurs: 1 för hela innehavet SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Erbjudande till aktieägarna i DIF Invest AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod