Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Chordate Medical Holding AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Chordate i samband med listningen på NGM Nordic MTF

Erbjudande

Emittent: Chordate Medical Holding AB (publ)
Teckningspris: 19 SEK
Teckningsperiod: 1 februari - 15 februari 2017
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Välkommen att teckna aktier i Chordate i samband med bolagets notering på NGM Nordic MTF. På denna sida kan du ladda ned bland annat investeringsmemorandumet.

Kort om bolaget

Ett vanligt problem – Kronisk nästäppa

• Kronisk nästäppa kan drabba personer trots att de inte är förkylda, har en allergi eller infektion, och berör 10-20 procent av befolkningen.
• Problemet anses vara en folksjukdom som negativt påverkar livskvaliteten i form av andningssvårigheter och som även bidrar till muntorrhet, snarkningar samt nedsatt talförmåga.
• Symptomen uppfattas ofta som vanliga förkylningar, vilket normalt behandlas med t.ex. nässpray som har kortvarig effekt.
• Chordate’s enkla och effektiva behandling mot kronisk nästäppa kan långsiktigt kan öka välbefinnandet.
• Genom metoden kan samhällskostnaderna för behandlingar, nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivningar minska avsevärt.

Stor potentiell marknad

• Sammantaget finns det inom EU och Mellanöstern 100-200 miljoner presumtiva patienter.
• Produkter som delvis används för kirurgiska alternativ och bygger på radiofrekvens omsätter över 8,4 miljarder årligen.
• Chordate bedömer att deras icke-kirurgiska metod kan nå högre användning på befintliga marknader samt adressera nya marknader där det helt eller delvis saknas behandlingsformer.

Chordate’s patientvänliga behandlingsmetod – Andas, sova och tala bättre

• Idag är de mest etablerade behandlingarna för att lindra kronisk nästäppa läkemedel i form av nässpray eller att genomföra kirurgiska ingrepp.
• Nässpray ger en kortvarig effekt och kirurgi är en kostsam behandling.
• Chordate’s unika produktsystem använder vibration som antas stimulera nervsystemet – till följd av detta underlättadluftpassage i näsan.
• Patienten behandlas cirka två gånger per år vilket bryter den onda cirkeln som inte sällan daglig dosering av nässpray innebär.

Strategisk marknadspositionering – Skalbar och återkommande intäktsmodell

• Chordate’s första marknader innefattar Norden, Storbritannien och Mellanöstern där Bolaget för närvarande bearbetar marknaden i nio länder.
• CE-märkningen av Bolagets produktsystem är giltigt i Europa och underlättar den regulatoriska processen i många andra länder.
• För att nyttja den stora marknadspotentialen har Bolaget upprättat en lönsam intäktsmodell – genom ett pay-per-treatment system erhåller Bolaget även intäkter för varje behandlad patient.
• Återkommande intäktsströmmar förväntas stå för cirka 75 procent av Bolagets totala intäkter över tid.

 

VD har ordet

Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller infektion – de har en kronisk nästäppa. Detta samhällsproblem har vi tagit fasta på och efter drygt tio års utveckling har vi skapat en ny produkt och metod som ska få människor att andas, sova och tala bättre. Efter flera studier och påbörjad marknadslansering bedömer vi kunna ta betydande andelar på en växande och global marknad. Vi vill nu ta nästa steg i bolagets utveckling genom en ökad synligheten och marknadsetablering av vår produkt.

 

Välkommen att teckna aktier i Chordate!

 

Fredrik Henckel, Verkställande direktör

 

Bakgrund och motiv

För Chordate innebär listningen på NGM Nordic MTF en möjlighet att i samband med den förestående kapitalanskaffningen bredda ägarbasen och öka synlighet samt trovärdighet bland samtliga intressegrupper inför marknadsintroduktion av Bolagets behandlingsform och fortsatt expansion. Klinisk dokumentation kommer parallellt med marknadsföring och försäljning vara en fortsatt viktig del av verksamheten i syfte att ytterligare påvisa effekterna av Bolagets behandlingsmetod och på så sätt bidra till ökat förtroende, vetenskapligt stöd samt bredda antalet godkända indikationer.

 

Anskaffat kapital avser Chordate att använda för:
• Fortsatt kommersialisering av Bolagets produkter genom vidare satsning på försäljning och marknadsföring (cirka 4,0 MSEK).
• Initiera fler kliniska studier för ökad klinisk evidens – möjliggör för mer försäljning framgent genom privata samt publika ersättningssystem (cirka 4,0 MSEK).
• Fortsatt drift av verksamheten – inklusive produktionspersonal samt utökning av patentportföljen (cirka 3,9 MSEK).
• Återbetalning av lån – öronmärkt del av inkommna teckningsåtaganden (cirka 5,5 MSEK).

Dokument

 

 

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

 

 

 

 

 

 

 

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Chordate Medical Holding AB (publ)


Aktie: Chordate Medical Holding AB (publ)
Anmälningsperiod: 1 februari - 15 februari 2017
Teckningskurs: 19 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

ANMÄLAN AV ERBJUDANDE I CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)
Du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.

Tack för din anmälan!
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod