Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Strax AB
Läs mer

Automatiskt inlösenförfarande av aktier i Strax AB

Erbjudande

Emittent: Strax AB
Teckningspris: N/A
Teckningsperiod: 9 januari - 23 januari 2019

Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i Strax AB

 

Bakgrund och motiv

 

Extra bolagsstämma i Strax AB har den 28 december 2018 i enlighet med styrelsens förslag beslutat att till aktieägarna överföra 12 624 164,563374 euro, motsvarande 1,10 kronor, per aktie. Detta motsvarar en överföring till aktieägarna om totalt cirka 132.65 miljoner kronor med beaktande av att Bolaget för närvarande innehar 120 592 332 Strax-aktier.

 

Förslaget innebär att det totala antalet aktier i Strax tillfälligt fördubblas genom en split, varefter den ena aktien benämns inlösenaktie och inlöses obligatoriskt mot 1,10 kronor per aktie. Sammanlagt kommer 132 651 565 kronor utbetalas till aktieägarna. Aktieägare som är registrerade i det av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda avstämningsregistret på avstämningsdagen den 8 januari 2019 erhåller inlösenaktier. Sista dag för handel med Strax aktie, inklusive rätt att erhålla inlösenaktier, är den 4 januari 2019.

 

Detta beslut är fattat mot bakgrund av Strax starka balansräkning samt med hänsyn till den goda likviditetssituationen efter avyttringen av Gear4 i november 2018, och ligger i linje med bolagets utdelningspolicy.

 

Vad innebär automatiskt inlösenförfarande och varför används det?

 

Ett automatiskt inlösenförfarande av aktier innebär att varje aktie under en kort period delas upp i två aktier, en stamaktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien inlöses automatiskt den 25 januari 2019, och innehavaren av inlösenakiten erhåller 1,10 SEK per inlösenaktie.

 

Under perioden 9 januari 2019 till 23 januari 2019 kommer det vara möjligt att handla med inlösenaktien på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

 

Automatiskt inlösenförfarande används som ett alternativ till utdelning. Detta då det kan vara skattemässigt fördelaktigt för vissa aktieägare att sälja inlösenaktien under handelsperioden istället för att vänta på att den inlöses automatiskt.

 

Behöver jag som aktieägare göra någonting?

 

Du som aktieägare har två alternativ:

 

Alternativ 1
Du behöver inte göra någonting aktivt; Strax kommer automatiskt att lösa in dina inlösenaktier och du erhåller då 1,10 kronor kontant per inlösenaktie.

 

Alternativ 2
Du kan avyttra inlösenaktierna på marknaden själv, via en bank eller fondkommissionär. Är du utländsk aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att avyttra inlösenaktierna på marknaden istället för att låta dem bli inlösta.

 

För ytterliggare information, se Broschyr nedan.

 

Broschyr Inlösenförfarande Strax AB

 

 

 

 

 

Anmälan av erbjudande i
Strax AB


Aktie: Strax AB
Anmälningsperiod: 9 januari - 23 januari 2019
Teckningskurs: N/A


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Strax AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod