Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudandet att förvärva obligationer enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än allmänheten i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av obligationer i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Obligationerna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i
Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Atella Fastigheter AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Atella Fastigheter AB (publ)
Teckningspris: 10 000 SEK
Teckningsperiod: 22 november - 29 december 2017
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Välkommen att teckna säkerställda obligationer med 11% årlig ränta i Atella Fastigheter AB (publ)

Den 6 november 2017 beslutade styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) (”Atella Fastigheter” eller ”Bolaget”) att genomföra ett erbjudande till allmänheten i Sverige avseende teckning av obligationer om högst 50 MSEK (”Erbjudandet”). I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt nedan.

 

Bakgrund och motiv

Atella Fastigheter grundades 2015 med målsättningen att skapa ett snabbrörligt, innovativt och nytänkande fastighetsbolag med fokus på förädling, nybyggnation och förtätning av bostäder i tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen.

 

Under 2016 förvärvades fyra projekt med totalt 47 projekterade lägenheter. Ett projekt med 18 projekterade lägenheter förvärvades, förädlades och såldes innan byggstart under 2016. Under året färdigställdes tre lägenheter. I november 2017 ägde bolaget sex projekt med lägenheter som ej frånträtts. Dessa projekt omfattar totalt 88 lägenheter. Två av dessa projekt beräknas avslutas under 2018 och fyra projekt beräknas avslutas under 2019. I projekt som byggstartats är 94 procent av lägenheterna sålda. Atella Fastigheter har som avsikt att profitera på denna utveckling genom att på ett snabbrörligt, innovativt och nytänkande sätt förädla, bygga och förtäta bostäder i tillväxtregioner i Sverige.

 

För att accelerera detta arbete har styrelsen i Atella Fastigheter beslutat att genomföra det förestående Erbjudandet av obligationer för att tillföra Bolaget högst 50 MSEK före avdrag för kostnader i samband med Erbjudandet. Obligationslikviden kommer primärt att användas till att investera i nya lovande projekt men också för att stärka rörelsekapitalet i syfte att säkerställa förvärv samt drift av de befintliga projekten.

 

Emissionen i sammandrag

  • Obligationerna har en löptid om tre (3) år och obligationslånet kommer att återbetalas i december 2020.
  • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 11 procent. Ränteutbetalningar utbetalas kvartalsvis.
  • Säkerhet för obligationslånet är fastighets-, konto- och aktiepant. Vid var tid kommer säkerhetspaketet till förmån för                      långivarna uppgå till minst det emitterade beloppet.
  • Obligationerna ges ut till ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation. Minsta teckningspost är en (1) obligation och            därefter i multiplar om 10 000 SEK.
  • Teckningsperioden i Erbjudandet löper från den 21 november 2017 till och med 29 december 2017.
  • Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska verka för att obligationerna ska listas på lämplig handelsplats, preliminärt         Nasdaq First North Bond Market, inom 30 dagar från första emissionsdagen vilken är den 5 december 2017.

 

Villkor för Erbjudandet

Den 6 november 2017 beslutade Atella Fastigheters styrelse att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om 50 MSEK med 5 december 2017 som utgivningsdag.

 

Obligationerna emitterade under Erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 10 000 SEK per obligation. Minsta teckningspost under obligationslånet är en (1) obligation och därefter i multiplar om 10 000 SEK (motsvarande en (1) obligation).

 

Teckningsperioden löper mellan den 22 november 2017 till och med den 29 december 2017. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad. Anmälan om teckning ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast den 29 december 2017.

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i


Anmälningsperiod: 22 november - 29 december 2017
Teckningskurs: 10 000 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i . Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal stycken obligationer.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod