Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i AdCityMedia
Läs mer

Teckna aktier i A City Media AB (publ)

Erbjudande

Emittent: A City Media AB (publ)
Teckningspris: 58 SEK per aktie
Teckningsperiod: 9 november - 20 november 2015
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

OM ADCITYMEDIA

 

A City Media AB (publ) är verksamt inom mediebranschen och fokuserar huvudsakligen på att förmedla reklam på Bolagets digitala skärmar och vepor. Under Bolagets 15 verksamhetsår har erbjudandet utvecklats och AdCityMedia innehar nu en ledande position inom den växande nischen digital utomhusreklam i storformat. Denna position har erhållits till stor del genom att Bolaget ligger i framkant när det kommer till teknik och digital innovation. I dagsläget finns AdCityMedias reklamytor fördelade i över 260 städer runt om i Sverige och Bolagets breda utbud har medfört att multinationella koncerner använder sig av reklamytorna. Nästa steg i AdCityMedias utveckling är att notera sig på Nasdaq First North i syfte att stärka Bolagets lönsamma tillväxt framgent. Målsättningen är att AdCityMedia ska börja handlas på First North från den 2 december 2015, under förutsättning att Bolaget uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag.

ADCITYMEDIAS ERBJUDANDE

 

AdCityMedia strävar efter att vara det självklara valet när ett bolag ska exponera sitt varumärke genom reklam. Bolaget avser att uppnå detta genom att tillhandahålla de mest innovativa lösningarna på de attraktivaste reklamytorna. Tidigare reklamytor tillsammans med dem Bolaget förvärvat under räkenskapsåret 2015 genererar ett brett utbud fördelat över hela Sverige. Utbudet av reklamytor ackompanjeras av den expertis som Bolaget har byggt upp sedan starten för 15 år sedan. AdCityMedias erbjudande kombinerar således expertis, innovation och lokalisering för att erbjuda en helhetslösning med rådgivning och en reklam som medför hög exponering och påverkan hos betraktaren.

ADCITYMEDIAS VISION

 

AdCityMedias vision är att bli Skandinaviens ledande förmedlare av reklam utomhus. Bolaget vill särskilja sig från sina konkurrenter genom att ha de mest attraktiva reklamytorna och de mest innovativa produkterna.

ADCITYMEDIAS AFFÄRSIDÉ

 

Att hjälpa företag att synas.

MOTIV TILL ERBJUDANDET OCH ANVÄNDNING AV KAPITAL

 

  • Utföra kompletterande förvärv som ska förstärka Bolagets verksamhet ytterligare.
  • Fortsätta utveckla Bolagets tekniska erbjudande som redan idag ligger i framkant.
  • Lägga grunden för en utlandssatsning som initieras när Bolaget bedömmer att det kan skapa ökat aktieägarvärde.

FÖR MER INFORMATION OM BOLAGET, VÄNLIGEN SE DOKUMENTEN NEDAN

 

Marknadsföringsbroschyr

Anmälningssedel

Memorandum

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
AdCityMedia


Aktie: AdCityMedia
Anmälningsperiod: 9 november - 20 november 2015
Teckningskurs: 58 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i AdCityMedia. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod