AKTUELLA ERBJUDANDEN

Viktig information

De aktuella strukturerade placeringarna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Erbjudandet att teckna i aktuell emission enligt prospektet riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av prospektet eller offentliggörande av erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt eller (ii) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Varken prospekt, informationsbroschyr eller teckningsanmälan får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet enligt prospektet förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och därmed komma att lämnas utan avseende. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Please note that due to legal restrictions, this information is only available in Swedish.

Ja, – jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan / Yes, I accept

Nej – jag accepterar inte informationen ovan / No

KONTAKT

TF Chef Strukturerade Investeringar

Patric Holmberg

patric.holmberg@mangold.se
+ 46 (0) 8 503 01 575

BLI KUND

I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.

 

Bli kund genom att klicka här